مضراب های معرفی شده در این سایت توسط سیاوش صدر طراحی و ثبت گردیده است ،هرگونه کپی برداری از محصولات این سایت غیر قانونی محسوب می شود
                                  

جعبه مضراب سنتور 1:

این مضراب در صورت خرید از سایت بصورت رایگان ارائه میشود

 


                                                                                                                         سایز واقعی و دانلود