مضراب های معرفی شده در این سایت توسط سیاوش صدر طراحی و ثبت گردیده است ،هرگونه کپی برداری از محصولات این سایت غیر قانونی محسوب می شود
                                

جعبه مضراب سنتورمنبت شده:


                                                                                                                        سایز واقعی و دانلود