مضراب های معرفی شده در این سایت توسط سیاوش صدر طراحی و ثبت گردیده است ،هرگونه کپی برداری از محصولات این سایت غیر قانونی محسوب می شود
                                  

مضراب سنتور طرح  ساده:

این مضراب تقریبا با مضراب های رایج یکی است فقط پله زیر سر مضراب اضافه شده است.و تغییرات کلی که در مضراب های این سایت ایجاد شده است در این طرح نیز اعمال شده است.


                                                                                                                         سایز واقعی و دانلود